Valuarvurdering

Valuarvurderinger.dk

v/Valuar, ejendomsmægler MDE

Erik Jacobsen


Ansvarlig indehaver: Erik Jacobsen


Tlf. 32555900

Mobil: 20947502


Email: ej@valuarvurderinger.dk


Cvr-nr. 72122119


Fastfrysning eller opdateret valuarvurdering:


Skal vi indhente en valuarvurdering?” lyder spørgsmålet fra mange andelsboligforeninger lige nu. 


Ændringen af loven giver mulighed for at fastfryse eller fastholde ejendomsværdien i en andelsboligforenings andelskroneberegning på baggrund af enten: 

     Seneste valuarvurdering foretaget før 1. juli 2020 


     Seneste offentlige vurdering foretaget før 1. juli 2020 


Muligheden for at fastfryse ejendomsværdien er gennemført, på baggrund af de lovændringer, der blev gennemført pr. 1. juli 2020. Det er imidlertid langt fra sikkert, at alle andelsboligforeninger nødvendigvis vil opleve et fald i valuarvurderinger udarbejdet efter 1. juli 2020. Ejendomsmarkedet er gennem 2020 generelt steget meget, hvilket helt eller delvist nok har modvirket nogle af de effekter de nye lovændringer har haft. Vi forventer derfor, at der faktisk vil være et flertal af foreninger, vil kunne få en højere valuarvurdering i dag end en eventuel fastfrossen. Anvender disse foreninger ikke en ny valuarvurdering, går de måske glip af stigninger. Ved manglende opdateret valuarvurdering og en fastfrossen vurdering kan en andelshaver, som ønsker at sælge, måske tro han sælger for billigt og køber til gengæld tro han køber for dyrt. Det undgår man, ved en fuldt opdateret værdi af ejendommen. 


En valuarvurdering er baseret på forskellige parameter, og de mest væsentlige er udvikling/ændring i forrentningsprocenten, samt udviklingen i huslejeniveau for udlejningsejendomme.

 

Ved bevarelse af fastfrysning sker der fald i andelskronen ved forbedringer eller større vedligeholdelsesarbejder og optagelse af lån, selv om ejendommen indirekte er blevet forbedret.

 

Ved bevarelse af fastfrysning ”snydes” arvinger for værditilvækst. Og det samme gøres sig gældende i skilsmissesituationer.

 

Ved bevarelse af fastfrysning forringes de økonomiske muligheder ved andelshaverens eventuelle plejehjemsbetaling - Andelshaveren kan blive B eller C beboer på grund af egen økonomisk formåen. En plejehjemsplads koster p.t. mellem kr. 12.000,- og kr. 20.000,- pr. måned.

 

Ved bevarelse af fastfrysning stilles de ”yngre” andelshavere ringere, idet muligheden for at komme videre i tilværelsen forringes, idet det øvrige ejendomsmarked vil følge markedsudvikling.

 

Ved bevarelse af fastfrysning  stilles de ældre beboere, som ønsker at flytte i en lejebolig ringere økonomisk, idet de må forvente en husleje i et moderne byggeri med elevator, balkon m.v., på mellem kr. 1.800,- og kr. 2.200,- pr. kvm.

 

Ved valuarvurdering er andelstanken væk - nej!  Andelskronen ligger stadig på et lavere niveau end en tilsvarende ejerbolig.


Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse via den kollektive forsikringsdækning gennem Dansk Ejendomsmæglerforening. Virksomheden beskæftiger ikke medarbejdere, bortset fra den ansvarlige indehaver og er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, www.de.dk, og driver alene virksomhed i Danmark. Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, www.erhvervsstyrelsen.dk Samarbejdsaftaler: Ingen.  Der modtages provision, vederlag, rabat  af/henvisning til: Ingen - Danske Ejendomsmæglerforening henstiller til, at der gives følgende oplysning: " Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 S. tlf. 70253666. www.ejendomsmaeglernaevnet.dk

 

                                                                           Valuar, ejendomsmægler MDE Erik Jacobsen - Tlf. 32.555900 - ej@valuarvurderinger.dk